CHIẾN LONG TAM QUỐC

Danh Tướng

LỮ
BỐ

Tự là Phụng Tiên, được mệnh danh là Chiến Thần. Lữ Bố trong tay có Phương Thiên Họa Kích, lại sở hữu ngựa quý Xích Thố. Như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi.

Hoàng
Trung

Tự là Hán Thăng, thuộc Kinh châu. Không chỉ có tài bắn cung thiện nghệ, điều đặc biệt nhất ở ông là một lão tướng sức địch muôn người, danh tướng cao tuổi nhất trong Ngũ hổ tướng của Thục quốc.


Siêu

Tự là Mạnh Khởi, là một võ tướng dũng mãnh và có phần tàn nhẫn cuối thời Đông Hán. Ông mang trong mình dòng máu rợ Khương và được cho là hậu duệ của tướng Mã Viện nhà Đông Hán.

Trương
Phi

Tự là Dực Đức hay Ích Đức, là danh tướng nhà Thục Hán. Nổi tiếng là "hổ thần", trung dũng vô song. Trương Phi khỏe nổi tiếng, nghìn người khó địch, cũng là người bộc trực, thẳng thắn, biết dùng mưu, không phải hạng thất phu tầm thường.

Triệu
Vân

Tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán. Với tài thương thuật của mình, Triệu Vân có thể dũng mãnh tả xung hữu đột, giành được chiến thắng trong vòng vây kẻ địch.

Quan

Là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Bị. Ông không chỉ nổi tiếng về lòng trung nghĩa mà còn sở hữu võ nghệ thiện chiến có một không hai, từng xưng hùng xưng bá trong thời Tam Quốc.

tính năng đặc sắc